WRS DIRECTORY

Sno.NAMEDESIGNAGTIONMOBILE PHONE NUMBER
1Shri S. C .Choudhary CWM 9752440400
2Shri Dayanand SahuDY.CME – I9752440401
3Shri A BANERJEEDY.CME/POH9752440402
4Shri V K KhareWM9752440406
5Shri P SETHIDY.CMM9752440417
6Shri Vaibhav R. MalviyaDy. FA & CAO9752440411
7Shri Raghvendra SinghAWPO9752440415
8Shri ARVIND KUMAR MEENAAWM-I9752440407
9Shri C. ChinnaiahAWM-II9752440410
10 Shri Piyush MishraAEE9752440414